Book Categories

FACEBOOK LIKE BOX


" Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill… "
Barbara Tuchman

Continental Blog

‘निद्रिस्त नदी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन 2018-10-05 12:29:42

‘निद्रिस्त नदी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

अनुवादाच्या संकरामुळे साहित्य  दालन व्यापक होते - डॉ. सदानंद मोरे पुणेः- साहित्य कृतींच्या अनुवादाचा संकरीत संस्कार वाढला...

Read More
डॉक्टर आणि रुग्ण यांचे नाते संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले 2018-10-01 17:22:47

डॉक्टर आणि रुग्ण यांचे नाते संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले

- प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ अभिनते डॉ. मोहन आगाशे

Read More
ना. सं. इनामदारांची ‘शहेनशहा’ नव्या देखण्या रूपात 2018-09-21 15:21:55

ना. सं. इनामदारांची ‘शहेनशहा’ नव्या देखण्या रूपात

ना. सं. इनामदारांची ‘शहेनशहा’ नव्या देखण्या रूपात

Read More

Facebook

Credit

We accept all major credit cards

Become Member

Click to register