Book Categories


मंदार जोशी

Posted by
राहून गेलेल्या आठवणी
राहून गेलेल्या आठवणी

Waiting

Posted by
आज कित्येक वर्षांनी Samuel Beckett च्या ' waiting for godot ' या absurd drama ची आठवण झाली .
सध्या आपल्या देशात राममंदिराखेरीज ' मी टू ' ही चळवळ जोरात चालू आहे.
पूर्वी एकदा १९४० किंवा ५० च्या दशकात कोणीतरी महा पेरियार कांची धर्माचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ह्यांची मुलाखत घेत होते.
अनुवादाच्या संकरामुळे साहित्य  दालन व्यापक होते - डॉ. सदानंद मोरे पुणेः- साहित्य कृतींच्या अनुवादाचा संकरीत संस्कार वाढला...
Showing 18 to 24 of 44 (4 Pages)